Przedmiotowy System Oceniania

Komisja Języków ObcychKomisja Języków Obcych

Przedmiotowy System Oceniania

 1. Kontrakt z uczniem.
 2. Informacja Zwrotna.
 3. Obszary aktywności ucznia.
 4. Narzędzia pomiaru.
 5. Kryteria oceny.

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie oraz podstawą programową.

Ad. I

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawnie i zrozumiale oceną wyrażoną w stopniach.
 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
 3. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ucznia są obowiązkowe.
 4. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 5. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum ocen równej ilości godzin w tygodniu.
 6. Nie ocenia się uczniów 3 dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 7. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.
 8. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być kwalifikowany z przedmiotu.
 9. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału i zagadnień.
 10. Kartkówki z ostatnio przerobionego materiału nie są zapowiadane, obejmują zakres do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych – czas kartkówki do 15 minut.
 11. Prace klasowe nauczyciel jest zobowiązany zwrócić poprawione do 2 tygodni.
 12. Uczeń ma prawo zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

Ad. II
Informacja zwrotna nauczyciel - uczeń

 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do wystawionej oceny.
 2. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do uzyskanej oceny.
 3. Nauczyciel motywuje ucznia do systematycznej samokontroli i samooceny.
 4. Nauczyciel ukierunkowuje ucznia w samodzielnym planowaniu rozwoju.
 5. nauczyciel - rodzice
 6. podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji i rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom:
  1. Informacje o aktualnych postępach w nauce, o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
  2. Wskazówki do pracy z uczniem: nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog
 7. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.
 8. Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego interwencji.

Ad. III
Obszary aktywności ucznia.
Na lekcji języka obcego będą oceniane:

 1. Wypowiedź ustna – (znajomość czasów i struktur gramatycznych znajomość słownictwa, opis, komentarz, opinia, recenzja, układanie pytań i odpowiedzi, artykulacja i akcentacja, itp.)
 2. Wypowiedź pisemna – (znajomość czasów i struktur gramatycznych, znajomość słownictwa, znajomość zasad interpunkcji, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu ze słuchu, opis, komentarz, opinia, recenzja, esej, itp.)
 3. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych (dialogi).
 4. Aktywność ucznia na lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi.
 5. Prace domowe.
 6. Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach i olimpiadach nagradzane będą ocenami bardzo dobry i celujący.

Ad. IV
Narzędzia pomiaru.

 1. Wypowiedź ustna.
  1. Ocena celujący: wypowiedź poza programowa bezbłędna, rozszerzająca tematykę.
  2. Ocena bardzo dobry: wypowiedź wyczerpująca bezbłędna, zgodna z tematem.
  3. Ocena dobry: wypowiedź wyczerpująca, zgodna z tematem, zawierająca kilka błędów nie zakłócających komunikacji.
  4. Ocena dostateczny: wypowiedź zgodna z tematem, zawierająca liczne błędy lub wypowiedź niepełna z małą ilością błędów nie zakłócających komunikacji.
  5. Ocena dopuszczający: wypowiedź niepełna zawierająca liczne błędy.
  6. Ocena niedostateczny: wypowiedź niezgodna z tematem lub błędy całkowicie zakłócające komunikacje.
 2. Wypowiedź pisemna:
   Testy nauczycielskie i standaryzowane – forma oceny punktowa
   Ocena niedostateczny0 – 39% punktów
   Ocena dopuszczający40 – 50% punktów
   Ocena dostateczny51 – 70% punktów
   Ocena dobry71- 89% punktów
   Ocena bardzo dobry90 – 100% punktów
   Ocena celujący100% punktów + (test uwzględnia zadania o wykraczającym stopniu trudności)

Ad. V
Kryteria oceny semestralnej i rocznej.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

 1. Opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.
 2. Posiada wiadomości wykraczające poza zrealizowany materiał, bardzo dobrą znajomość realiów społeczno – ekonomicznych i kulturowych danego kraju.
 3. Potrafi swobodnie i prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia zależne od sytuacji.
 4. Potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o bardzo dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia wszystkie wyrazy.
 5. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności.
 6. Potrafi bezbłędnie zapisywać wyrazy i tekst podyktowany przez nauczyciela, również pod względem interpunkcji.
 7. Bierze udział w konkursach przedmiotowych.
 8. Wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcjach.
 9. Jest zawsze przygotowany do każdej lekcji.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczni i leksykalny.
 2. Potrafi prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w zależności od sytuacji.
 3. Potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy.
 4. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności.
 5. Potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst dyktowany przez nauczyciela.
 6. Wykazuje bardzo duża aktywność na lekcjach.
 7. Jest przygotowany do każdej lekcji.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. Opanował w dużym stopniu aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.
 2. Potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach z pomocą nauczyciela.
 3. Potrafi dobrze czytać teksty, dobrze akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy.
 4. Samodzielnie wykonuje ćwiczenia o średniej skali trudności.
 5. Potrafi zapisać wyraz i tekst o średniej skali trudności podyktowany przez nauczyciela.
 6. Wykazuje duża aktywność na lekcjach.
 7. Nie systematycznie przygotowuje się do lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Nie opanował w całości aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego.
 2. Potrafi się wypowiadać na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia z dużą pomocą nauczyciela.
 3. Samodzielnie czyta teksty o małym stopniu trudności, nie ma większych problemów z wymową poszczególnych wyrazów.
 4. Ćwiczenia o średniej skali trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela.
 5. Samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o małym stopniu trudności.
 6. Wykazuje małą aktywność na lekcjach.
 7. Nie systematycznie przygotowuje się do lekcji.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. W niewielkim stopniu opanował aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny.
 2. W minimalnym stopniu wypowiada się na tematy z życia codziennego, a zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach stosuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela.
 3. Teksty o małym stopniu trudności czyta z pomocą nauczyciela, szczególne wyrazy wymawia z pomocą nauczyciela.
 4. Ćwiczenia o małym stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela.
 5. Wykazuje minimalną aktywność na lekcjach.
 6. Nie zawsze przygotowuje się do lekcji.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. Nie opanował aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego.
 2. Posiada bardzo ubogie słownictwo, stosuje liczne powtórzenia, wykazuje się nieumiejętnością konwersacji.
 3. Przypadkowość używania struktur gramatycznych, liczne i rażące błędy ortograficzne.
 4. Teksty o małym stopniu trudności czyta z dużą pomocą nauczyciela.
 5. Ćwiczenia rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.
 6. Nie wykazuje aktywności na lekcjach.
 7. Często jest nie przygotowany do lekcji.
Jeśli uczeń uzyska z pisemnych prac klasowych ocenę niedostateczną, może ją poprawić na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego. Zakres materiału merytorycznego pozostaje bez zmian.