Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu  pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Opracowany projekt obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, a także materiałów edukacyjnych.

 W roku szkolnym 2016/2017 projekt skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1) – 7).

 Podstawą do skorzystania pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce akty prawne.

 Bliższych informacji na powyższy temat udzielają pracownicy Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod nr. tel. (0 17) 875 45 96.

 

 

Back to top